Reglement

Als u besluit om via deze website een verzekering aan te vragen, dan is er een aantal zaken van belang:

  1. Een verzekering is een contract met daarbij behorende verplichtingen. RISK Direct bemiddelt in de totstandkoming van dit contract. De administratie van de door u afgesloten polis wordt verzorgd door Risk Assuradeuren BV die als gevolmachtigd agent optreedt.
  2. Tijdens het online aanvragen van een verzekering wordt een aantal vragen gesteld. Deze vragen dient u naar waarheid te beantwoorden. Vragen niet naar waarheid beantwoorden kan inhouden dat de verzekering nietig wordt verklaard. Er bestaat dan geen recht op schadevergoeding.
  3. Nadat u online een verzekering heeft aangevraagd, kan er in veel gevallen voorlopige dekking worden verleend. Dit betekent dat er direct dekking is voor de aangevraagde verzekering. U kunt dus bijvoorbeeld meteen gaan rijden in de zojuist aangeschafte auto.
  4. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aangevraagde verzekering. Hierin worden de door u ingevulde gegevens vermeld. Mochten hierin onjuistheden staan, stuur dan direct het ontvangen e-mail bericht terug met daarin de juiste gegevens.
  5. Als er geen acceptatie mogelijk is, dan verneemt u dit per omgaande.
  6. Nadat uw aangevraagde verzekering is geaccepteerd, worden de originele polisbescheiden digitaal of per post toegestuurd. Na ontvangst van de polis dient u deze op juistheid te controleren. De dekking is pas definitief wanneer de eerste premie automatisch van uw bankrekening is afgeschreven. Automatische afschrijving vindt plaats binnen 8 dagen na aanvraag van de verzekering. Voor schadegevallen tot het moment waarop de premie van uw bankrekening is afgeschreven bestaat geen dekking. Dergelijke schadegevallen worden niet in behandeling genomen.
  7. Mocht u onverhoopt besluiten om de aangevraagde verzekering toch niet door te laten gaan, dan dient u de originele polis bescheiden binnen 14 dagen (vanaf de dag dat de overeenkomst is aangegaan) aan ons te retourneren. Eventueel reeds betaalde premies worden in dat geval teruggestort. Een opgave van de reden tot het annuleren van de overeenkomst is in dit geval niet verplicht.
  8. De via deze website afgesloten verzekeringen dient u zelf up-to-date te houden.
  9. RISK Direct B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de communicatie die veroorzaakt zijn door derden of door onvolkomenheden van het medium internet.
  10. Door het afsluiten van een verzekering via deze website accepteert u deze huisregels.

RISK Direct behoudt zich het recht voor om deze huisregels aan te passen.