Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld door RISK Direct B.V. Er kunnen zich echter incidenteel onvolkomenheden voordoen en de vermelde informatie is aan wijzigingen onderhevig. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. RISK Direct B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie, op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van RISK Direct B.V. is verboden. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van RISK Direct B.V. mag niets van deze website worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Op deze website wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd, zodat dienstverlening op maat kan worden verzorgd. Wat betreft de registratie van deze gegevens wordt geconformeerd aan de Wet bescherming persoonsgegevens. RISK Direct B.V. kan niet instaan voor privacy-bescherming van websites (derden) waarnaar gelinkt wordt.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande (schriftelijke) aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. RISK Direct B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.